Participatie

Leerlingenraad

In onze school wordt de leerlingenraad jaarlijks democratisch verkozen uit en door de leerlingen. Alleen de leerlingen van de 2de & 3de graad kunnen zetelen in de leerlingenraad. Er is een vertegenwoordiging uit elke klas. De leerlingenraad wordt ongeveer vijf keer per jaar samen geroepen.

Ouderraad

De ouderraad Pepijn is samengesteld uit een groep van geëngageerde ouders van kinderen uit onze school. Samen met de school willen zij meewerken aan de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school. Zij zijn als het ware de ambassadeurs van de ouders van de kinderen van onze school. De ouderraad is belangrijk voor onze school want deze vormt een forum waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Via de ouderraad krijgen de ouders de kans betrokken te zijn en mee vorm te geven aan het reilen en zeilen van de school van hun kind. De ouderraad streeft er dan ook naar om de betrokkenheid van alle ouders bij de school te vergroten om zo samen met het team van directie, leerkrachten en ander schoolpersoneel te komen tot de meest optimale omstandigheden om de kinderen van onze school degelijk te kunnen opvoeden en opleiden. De ouderraad vergadert 6 keer per schooljaar samen met de directeur en een aantal personeelsleden.

Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

  • drie leden verkozen door en uit het personeel
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
  • drie leden verkozen door en uit de ouders
  • de directeur van de school

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.